Challenges Wednesday 2/20

Challenges for FHSCB and JHCB will be on Wednesday, February 20.

JHCB - Sparks, m. 59-end
Matt v. Kayla
Paytie v. Christian
Ciara v. Zach
Paige v. Jessica
Ryan v. Colin
Samantha v. Katie
Katie v. Cassie
Megan v. Anna
Kevin v. John
Chris v. Zach
Caitlan v. Samantha

FHSCB - Not Afraid To Dream m. 132-end
Emma v. Samantha
Jimmy v. Josh

Comments

Popular posts from this blog

FMB Update 7/11/18